Loki-palvelun toimitusehdot

Redland Oy:n tarjoaman Loki -sovellusvuokrauspalvelun (SaaS) sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Redland Oy:n Loki-palvelun (jäljempänä Palvelun tuottaja) asiakkailleen toimittamiin sovellusvuokrauspalveluihin (SaaS – Software as a Service).

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa juridisia henkilöitä, jotka hankkivat Palvelun tuottajan palveluita käyttöönsä.

Mikäli sopimusaineistossa on ristiriitaisuuksia, sovelletaan seuraavaa etusijajärjestystä:

 1. Nämä sopimusehdot
 2. Hinnasto
 3. Muut mahdolliset, erikseen kirjallisesti sovitut lisäehdot

Lisäksi voidaan soveltaa palvelukohtaisia erityisehtoja.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus on syntynyt kun Palvelun tuottaja on hyväksynyt asiakkaan tilauksen, viimeistään silloin kun asiakas on ryhtynyt käyttämään Palvelun tuottajan palvelua.

Asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot tilausta tehdessä ja sitoutuu noudattamaan niitä

3. Palvelu

Palvelun sisältö on tietoverkon kautta käytettävän, Palvelun tuottajan palvelimella sijaitsevan Loki-sovelluksen käyttöoikeuden vuokraaminen asiakkaalle tämän omaan toimintaan liittyvää käyttöä varten sopimuksen voimassaoloajaksi. Palvelun tuottajan vastuulla ovat palvelun avaamiseen ja palvelimen ylläpitoon liittyvät tehtävät. Palvelun tuottaja on sijoittanut palvelun yhteistyökumppanin luotettavalle ja tietyin väliajoin varmuuskopioidulle palvelimelle. Palvelimen järjestelmän valvonta ja laitteistojen päivitykset ovat palvelimen ylläpitäjän tehtävä.

Mikäli asiakas tai palvelun tuottaja huomaa palvelussa tai palvelimessa toimintakatkoksen, pyrkii palvelun tuottaja ja palvelimen ylläpitäjä korjaamaan tilanteen mahdollisimman pikaisesti sen havaittuaan.

Alle kahden vuorokauden kättökatkoksista palvelimen ylläpitäjä tai palvelun tarjoaja eivät ole korvausvelvollisia. Sen sijaan yli kahden vuorokauden, mutta alle viikon palvelukatkoksesta palvelun tarjoaja hyvittää asiakkaalle vähintään 10% ja enintään 50% palvelun vuosittaisesta ylläpitokulusta.

Palvelun perustamisesta syntyvä maksu perustuu palvelun suunnittelusta, asennuksesta ja muokkauksesta, ulkoasun suunnittelusta sekä käytökoulutuksesta palvelun tuottajalle syntyneisiin kuluihin. Palvelun vuosittainen ylläpitomaksu taas perustuu ensisijaisesti palvelintilan vuokraamisen kustannuksiin ja palvelun rakenteen ja ulkoasun jatkokehityskuluihin.

4. Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, patentit, mallioikeudet ja liikesalaisuudet) ja muut oikeudet palveluun ja sen sisältämään tietoon säilyvät Palvelun tuottajalla tai kolmannella osapuolella. Ellei kirjallisesti toisin sovita, asiakas ei saa tämän sopimuksen perusteella mitään immateriaalioikeutta, lisenssiä tai muuta käyttöoikeutta palveluun kuin oikeuden käyttää sitä kohdassa 3 mainittuun tarkoitukseen.

5. Toimitusajankohta

Jos toimitusaikaa tai –päivää ei ole sovittu, palvelu toimitetaan kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilauksen hyväksymisestä. Palvelu on toimitettu, kun Palvelun tuottaja ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä.

6. Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan, ja jatkuu, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään yksi (1) kuukausi ennen sopimuskauden päättymistä, ellei muuta ole sovittu.

7. Palvelun tuottaminen ja muutokset palveluun

Palvelun tuottaja tuottaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla ja varaa oikeuden tehdä palveluun muutoksia ja päivityksiä aika-ajoin.

Palvelun tuottaja ilmoittaa oleellisista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

8. Asiakkaan toivomat palvelun muutokset / parannukset

Asiakas voi pyytää palvelun tuottajalta muutoksia tai uusia ominaisuuksia palveluun.

Palvelun tuottajalla ilmoittaa pyynnön saatuaan, onko pyyntö toteutettavissa ja vaikuttaako se palvelun hintaan. Mahdollisesta toteutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

9. Palvelutaso ja käyttöajat

Palvelu tuotetaan siten, että se on käytettävissä asiakkaan kanssa sovittuina palveluaikoina (pääsääntöisesti 24 h/vrk) ja asiakkaan kanssa sovitun palvelutason mukaisesti.

10. Palvelutason seuranta

Palvelun tuottaja raportoi asiakkaalle, mikäli sovitussa palvelutassa ilmenee merkittäviä puutteita.

11. Palvelutason alittuminen

Mikäli sovittu palvelutaso ei toteudu, Palvelun tuottaja hyvittää palvelutason alituksen seuraavien laskutuskauden laskutuksessa seuraavan kaavan mukaisesti: kohtalaisia häiriöirä palvelutasossa: 10 – 20% alennus laskutuskauden hinnasta. Merkittäviä häiriöitä palvelutasossa: 20 – 40% alennus laskutuskauden hinnasta. Palvelutason totaalinen, pitkäkestonen häiriö: 40 – 80% alennus laskutuskauden hinnasta.

12. Palvelun tilapäiset keskeytykset

Palvelu voidaan tilapäisesti sulkea tai keskeyttää ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteitä varten taikka sen saatavuuden, suorituskyvyn, tietoturvan tai hallittavuuden varmistamiseksi tai muista samankaltaisista syistä. Palvelun tuottaja toimii siten, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palvelun tuottaja tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

13. Palvelun lopettaminen

Palvelun tuottajalla on oikeus perustellusta syystä, esimerkiksi tuotannollisista tai taloudellisista syistä lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen. Palvelun tuottajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevilta osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Kesken sopimuskauden päätettävästä palvelun ylläpidosta palvelun tarjoja on velvollinen palauttamaan asiakkaalle palvelun päättämisen vuoksi käyttämättä jääneen palveluajan kustannuksen, mikäli asiakas on maksanut kyseisen ajanjakson ennakkoon.

14. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

Asiakkaalla on oikeus sopimuksen voimassaoloaikana tallentaa, tulostaa, näyttää tai antaa käyttäjilleen käyttöoikeus palvelun sisältöön vain palvelun käytön yhteydessä. Muilta osin palvelun sisältö on luottamuksellista.

Kaikki oikeudet asiakkaan palveluun tallentamiin tietoihin säilyvät asiakkaalla. Asiakas vastaa palveluun tallentamastaan tiedoista ja niiden laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seuraamuksista ja vaatimuksista. Palvelun tuottaja ei käytä asiakkaan tietoja muihin tarkoituksiin kuin mitä palvelun toteuttaminen edellyttää.

Asiakas saa palvelun käyttöä varten sovittua käyttäjämäärää vastaavan määrän nimetyille käyttäjille annettavia, henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. Asiakkaan velvollisuutena on säilyttää palveluun pääsyyn ja ylläpitoon tarvittava käyttäjätunnus, salasana ja muut näihin verrattavat tiedot siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten haltuun. Asiakas on vastuussa kaikesta työntekijöidensä salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Asiakas vastaa kustannuksista jos salasana vaihdetaan asiakkaan pyynnöstä tai asiakkaan toiminnan johdosta. Asiakkaan tulee ilmoittaa käyttäjätunnusten, salasanojen tai muiden tietojen joutumisesta ulkopuoliselle ja kaikki tietoonsa tulleet palvelun tietoturvallisuutta vaarantavat seikat Palvelun tuottajalle niin pian kuin on mahdollista.

Palvelun tuottaja voi kerätä asiakkaan käyttäjätunnuksella tapahtuvasta palvelimen käytöstä lokitietoja. Lokitietoja voidaan käyttää virhetilanteiden, tietomurtojen tai muiden väärinkäytösten ja niiden yritysten selvittämiseen.

Asiakas vastaa siitä, että sen palvelun käyttö ei aiheuta häiriötä tai vahinkoa muille käyttäjille, Palvelun tuottajalle tai muille kolmansille tahoille eikä loukkaa hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Palvelun tuottaja voi asiakasta kuulematta poistaa tällaisen aineiston palvelimeltaan tai estää palvelun käytön olemassa olevin keinoin.

Asiakas hankkii itse palvelun käyttöä varten tarvittavat laitteet, tietoliikenneyhteydet, ohjelmistot ym., joita tarvitaan Palvelun tuottajan palveluun pääsyyn Internet-verkon kautta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä palvelua tai sen osia kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu.

15. Virheilmoitukset

Jos asiakas havaitsee palvelussa virheen, voi hän tehdä virheilmoituksen palvelun ehtojen mukaisesti. Palvelun tuottaja voi tarvittaessa laskuttaa asiakasta tarpeettoman ilmoituksen aiheuttamasta työstä.

16. Tietoturvallisuus

Palvelun tuottaja soveltaa alan tavanomaisia tietoturvakäytäntöjä suojatakseen asiakkaan palveluun tallentamien tietojen luottamuksellisuuden ja estääkseen luvattoman pääsyn järjestelmään.

17. Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

Palvelun tuottaja ylläpitää palvelun käyttökunnossa ja korjaa palvelun virheet arkipäivisin (pois lukien lauantai) kello 8.00 – 16.00 niin pian kuin mahdollista, ellei muusta ole erikseen sovittu.

18. Help desk

Palvelun tuottajan help desk antaa osittain maksutonta ja osittain maksullista asiakastukea arkipäivisin (pois lukien lauantai) kello 8.00 – 16.00, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

19. Asiakastietojen antaminen

Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa Palvelun tuottajalle palvelun käynnistämiseen tarvittavat tiedot sekä tarkistaa tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Palvelun tuottajalle asiakastietojen muutoksista.

Mikäli Palvelun tuottajan toimittaman palvelun toimitus tai virheen korjaus viivästyy siksi, että asiakas ei ole toimittanut riittäviä asiakastietoja tai asiakas on laiminlyönyt muuttuneiden tietojen ilmoittamisen, vapautuu Palvelun tuottaja tältä osin tämän sopimuksen rikkomiseen perustuvasta vastuusta.

20. Hinnat

Palvelun tuottajan voimassa olevat palveluhinnastot ovat nähtävillä osoitteessa: www.loki.fi/hinnasto

Palvelun tuottaja pidättää itselleen oikeuden hintojen ja hinnoitteluperiaatteiden muutoksiin ilmoittamalla muutoksesta 30 päivää etukäteen.

Mikäli sopimuksessa palvelun käyttöä varten määritelty tiedon tallennustila ylittyy, Palvelun tuottajalla on oikeus laskuttaa tallennustilan ylityksestä hinnastonsa mukaisesti.

21. Maksujen erääntyminen ja viivästysseuraamukset

Palvelun tuottaja laskuttaa palveluista sovituin laskutuskausin etukäteen.

Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.

Palvelun tuottaja voi periä viivästyneistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa ja maksukehotuksesta hinnaston mukaisen käsittelymaksun, viivästyksen vuoksi suljetun palvelun avaamisesta uudelleenavausmaksun sekä laskun perimisestä aiheutuneet muut kohtuulliset ja lainmukaiset perimiskustannukset.

Palvelun tuottajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

22. Laskuhuomautukset

Huomautukset laskusta on tehtävä laskun eräpäivään mennessä laskussa mainittuun osoitteeseen. Erimielisyystapauksessa laskun riidaton osa on maksettava sen eräpäivään mennessä.

23. Palvelun viivästys

Palvelun toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana tai kohtuullisessa ajassa sopimuksen voimaantulon jälkeen, eikä viivästys johdu asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta.

Asiakas on velvollinen maksamaan sopimukseen perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun palvelu on käytettävissä. Palvelun tarjoaja on velvollinen avaamaan palvelun 30 päivän kuluessa palvelun tilaamisesta ja maksamisesta. Mikäli palvelun avaaminen viistyy yli 30 päivän ajan tilauksesta, on palvelun tarjoaja velvollinen hyvittämään 10% palvelun hinnasta kutakin lisäviivästymisviikkoa kohti, kuitenkin enintään 80% palvelun avaushinnasta. Asiakkaan maksama vuosittaisen kulun ajanlaskenta käynnistyy vasta, kun palvelu on avattu, ja asiakkaalle on toimitettu vähintään sähköpostitse sen käyttöön tarvittavat tunnukset.

24. Palvelun virhe

Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksesta ja poikkeama vaikuttaa palvelun käyttämiseen eikä virhe johdu tapaturmasta, väärinkäytöksestä tai luvattomista muutoksista.

Palvelun tuottaja korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että siitä aiheutuu asiakkaalle kustannuksia. Palvelun tuottajalla on oikeus kieltäytyä korjauksesta mikäli tämä ei voi tapahtua ilman kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut virheestä, asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

Asiakas ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Palvelun tuottajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

25. Palvelun keskeyttäminen sopimusongelmien tai sopimuksenvastaisen käytön vuoksi

Palvelun tuottajalla on oikeus keskeyttää toimitus tai palvelun käyttäminen kokonaan tai osittain, jos:

 • palvelun käyttötavasta on aiheutunut tai aiheutuu haittaa tai häiriötä palvelulle tai palvelun muille käyttäjille;
 • sopimukseen perustuvia maksuja on kehotuksesta huolimatta maksamatta;
 • asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai muutoin todettu maksukyvyttömäksi; tai
 • asiakas ei muuten noudata sopimusehtoja

Palvelun käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta.

Keskeytyksen johtuessa asiakkaasta, Palvelun tuottaja voi periä käytön uudelleen avaamisesta voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun.

26. Sopimuksen purku

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palvelun tuottajalle, jos

palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä Palvelun tuottaja kohtuullisen ajan kuluessa asiakkaan ilmoituksesta uusi toimitusta; tai palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy Palvelun tuottajan tuottamuksesta johtuvasta syystä.

Mikäli asiakas purkaa tai irtisanoo sopimuksen, ennakkoon maksetusta palvelusta suoritettua maksua ei palauteta ilman erityistä syytä.

Palvelun tuottajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle, jos

 • asiakas on konkurssissa, selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön;
 • palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli kuukauden ajan,
 • asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa Palvelun tuottajan ilmoituksesta, tai
 • asiakas ei maksa erääntynyttä maksua 14 päivässä kirjallisesta huomautuksesta.

Asiakas huolehtii siitä, että tällä on kopio järjestelmään tallentamastaan sisällöstä ja muusta aineistosta tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen päätyttyä Palvelun tuottaja luovuttaa asiakkaalle tämän pyynnöstä yhden varmuuskopion asiakkaan palveluun tallentamista tiedoista kopion tallennusmuodossa. Palvelun tuottaja poistaa järjestelmästä asiakkaan tallentaman sisällön ja aineiston viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä.

27. Palvelun tuottajan vahingonkorvausvelvollisuus ja sen rajoitukset

Palvelun tuottaja korvaa asiakkaalle vain tämän toteen näyttämät, palvelun virheestä ja sen toimituksen viivästymisestä aiheutuneet välittömät vahingot, mikäli Palvelun tuottaja on aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan.

Palvelun tuottaja ei ole yllä mainittua korvausvelvollisuutta seuraavista tapahtumista johtuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista:

 • palveluun tallennettujen asiakkaan tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutuminen, katoaminen tai muuttuminen
 • vahingot, jotka johtuvat asiakkaan palvelun tai ohjelmistojen luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä;
 • vahingot, jotka johtuvat tietoliikenneverkon häiriöistä tai keskeytyksistä;
 • ylivoimaisesta esteestä johtuvat vahingot.

Palvelun tuottajan vahingonkorvausvelvollisuuden enimmäismäärä on palvelun laskennallinen kahden kuukauden kuukausihinta.

Vahingonkorvausta on vaadittava Palvelun tuottajaltä kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai kuukauden kuluessa toimituksen tapahtumisesta.

28. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on ymmärrettävä sellaisiksi. Aineistoja ja tietoja saa käyttää vain sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Salassapitovelvollisuus ei koske aineistoa ja tietoa,

 • joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista;
 • joka oli oikeutetusti osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen sen saamista toiselta osapuolelta;
 • jonka asiakas on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuuden loukkausta toista osapuolta kohtaan; tai
 • jonka osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa.

Sopimuksen päättyessä osapuolen on välittömästi palautettava saamansa aineisto ja tiedot tai toisen osapuolen susotumuksella hävitettävä taltioituna oleva aineisto, tiedot ja niiden kopiot. Sopijapuoli vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät ja mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä kerrottuihin salassapitosäännöksiin.

Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

29. Ilmoitukset

Asiakkaan tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset tulee lähettää Palvelun tuottajan sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Palvelun tuottaja lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Palvelun tuottajan postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen asiakkaan tietoon seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä. Sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten katsotaan tulleen asiakkaan tietoon niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

30. Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä, sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää eikä voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

31. Sopimusehtojen muutokset

Palvelun tuottaja voi muuttaa näitä sopimusehtoja.

Asiakkaalle ilmoitetaan uusista sopimusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

32. Sopimuksen siirtäminen

Sopimuksen osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen antamaa kirjallista suostumusta.

Palvelun tuottajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa vain siirronsaajalle.

33. Riitojen ratkaiseminen

Sopimuksesta tai sen perusteella käytetyistä palveluista aiheutuvat riidat ratkaistaan neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluratkaisuun ei päästä, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

34. Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

35. Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2012 lukien toistaiseksi.

Nämä toimitusehdot korvaavat Palvelun tuottajan aiemmat samoihin palveluihin soveltamat yleiset sopimusehdot.